Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de relatie tussen FLA Europe NV (Naamloze Vennootschap), een naamloze vennootschap volgens Belgisch recht en met een aandelenkapitaal van 1 000 000 € met zetel in Lindestraat 58, 9700 OUDENAARDE dat geregistreerd staat bij het RPR Oudenaarde onder het nummer 0420.212.809, en de Klant die een bestelling plaatst via onze website www.oxypas.com (de Website). Door een bestelling te plaatsen van een van onze producten gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Prijs en verzendingskosten

De vermelde prijzen zijn eenheidsprijzen, inclusief BTW tegen het geldende tarief en exclusief verwerkings- en verzendingskosten. Wij behouden ons het recht om deze prijzen op elk moment aan te passen. Op bestellingen zijn de op het moment van bestelling op de Website genoemde prijzen van toepassing.

De verzendingskosten zijn voor rekening van de Klant en het gefactureerde bedrag staat in functie van het bedrag van de bestelling, het aantal bestelde artikelen en het gekozen leveringsadres. Dit bedrag staat vermeld op de leveringsnota en de Klant wordt van dit bedrag op de hoogte gesteld vooraleer hij zijn bestelling bevestigt op de Website.

Artikel 2. Bestelling

U kan een bestelling plaatsen via onze Website. We kunnen een bestelling annuleren als de bestelde goederen om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn. In dat geval zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen en elk door u al betaald bedrag terugbetalen binnen 30 dagen volgend op de kennisgeving van annulering van uw bestelling.

Om een bestelling te kunnen plaatsen via de Website, dient u eerst een Account aan te maken (via de link “Log in”). Enkel als u als gebruiker duidelijk geïdentificeerd bent door ingave van uw gebruikersnaam en paswoord (zoals aangemaakt op onze Website en die strikt persoonlijk zijn) kan u een bestelling plaatsen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens. Oxypas kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die ontstaan door gegevens die door u ingevuld werden. Administratieve kosten kunnen in rekening gebracht worden voor het corrigeren van facturen.

Door te bestellen in naam van een zorginstelling of bedrijf verklaart de koper formeel bevoegd te zijn om namens zijn/haar organisatie/werkgever deze bestelling te mogen doen met het geregistreerde e-mailadres. De koper is verantwoordelijk voor eventueel misbruik gepleegd door andere personen met deze gegevens.

Elke bestelling impliceert dat u de prijzen en productomschrijvingen aanvaardt zoals deze op het moment van de bestelling op onze Website weergegeven worden.

Artikel 3. Betaling

Particulieren

Elke bestelling moet vergezeld zijn van de betaling van deze bestelling (via één van de aangeboden betaalwijzen op de Website).

Zorginstellingen en bedrijven

Zorginstellingen en bedrijven krijgen, na registratie en na verificatie van de registratie door onze klantendienst, de optie om te betalen op factuur. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. De optie om te betalen op factuur is enkel beschikbaar voor zorginstellingen en bedrijven in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en UK.

Artikel 4. Verzending

Een bestelling wordt gemiddeld verzonden tussen de 24 en 48 uur op werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn (zie artikel 2)

U wordt via e-mail op de hoogte gesteld van de verzending van uw bestelling.

Artikel 5. Levering

De beschikbare bezorgopties worden op de Website getoond en U kan de gewenste bezorgoptie selecteren alvorens uw bestelling te bevestigen. De aangegeven leveringstermijn is indicatief en wij zijn niet verantwoordelijk voor om het even welke vertraging van de gekozen transporteur. In geval van vertraging proberen wij u op de hoogte te houden, maar zijn, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit late levering.

Als blijkt dat de bij bestelling geselecteerde transporteur niet op de gevraagde locatie kan leveren, zullen wij u contacteren adhv de contactgegevens die u ons aanleverde bij plaatsing van uw bestelling. We leveren uitsluitend in België en Nederland.

Artikel 6. Ontvangst van de goederen

Het is mogelijk dat u bij levering van het product gevraagd wordt om een ontvangstbewijs te tekenen. U wordt geacht een bewijs van ontvangst van de geleverde goederen te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

U gaat ermee akkoord de ontvangen goederen te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade alvorens ondertekening van het ontvangstbewijs. In het geval dat uw bestelling niet volledig is, of u gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade vaststelt aan de geleverde goederen, moet u ons binnen de 48u op de hoogte stellen via e-mail. Indien u niet binnen de 48u reageert, beschouwen wij de bestelling als volledig en in goede staat bij u afgeleverd.

Artikel 7. Herroepingsrecht en retourneren van goederen

Informatie betreffende het herroepingsrecht

Verbruikers hebben een wettelijk herroepingsrecht. De herroepingsinformatie geldt alleen voor verbruikers, dus voor natuurlijke personen, die een rechtshandeling voor doeleinden afsluiten, die hoofdzakelijk noch hun industriële noch hun zelfstandige beroepsbezigheid kunnen worden toegerekend.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken
  • alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement)

Modelinstructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (FLA Europe nv, Lindestraat 58, 9700 Oudenaarde, België, E-Mail: klantendienst@oxypas.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (FLA Europe nv/Oxypas, Lindestraat 58, 9700 Oudenaarde, België) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U staat zelf in voor de kosten van het terugzenden van de goederen. Indien u de te retourneren bestelling via onze Website besteld heeft, kan u vrijblijvend gebruik maken van de aangeboden retouropties via onze Website. De prijs van voor een retourlabel bedraagt 5,90 EUR

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan FLA Europe nv / Oxypas, Lindestraat 58, 9700 Oudenaarde, België, klantendienst@oxypas.com

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ... ... / ... ... / ... ... ... ...
- Naam/Namen consument(en):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Adres en telefoonnummer consument(en):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Datum:
... ... / ... ... / ... ... ... ...

(*) schrappen wat niet past

Einde modelformulier voor herroeping

We raden aan om de instructies op het retourformulier (achterkant leveringsnota) te volgen en we adviseren om het retourformulier (of een kopie) ervan in te vullen en bij de goederen te steken. Dit is niet verplicht, maar zo kunnen we jouw pakket gemakkelijker identificeren en verwerken.

Na ontvangst van de geretourneerde goederen zal de terugbetaling binnen de 14 dagen met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als die u heeft gebruikt om voor de goederen te betalen (waar mogelijk) uitgevoerd worden.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Het passen van artikelen is uiteraard toegestaan.

Artikel 8. Gebruik van kortingsactiebonnen

FLA Europe kan kortingsactiebonnen uitdelen die recht geven op een verminderde aankoopprijs, zij het in absolute waarde, zij het in percentage. Op de kortingsactiebonnen staat vermeld welke de minimumaankoopwaarde is, op welke website de actie van toepassing is en de geldigheidsdatum. Bepaalde producten en bepaalde merken kunnen uitgesloten worden van het gebruik van kortingsactiebonnen.

Om gebruik te kunnen maken van kortingen en geschenken, dient de gebruiker van de Website een kortingscode in te geven. Deze code is verplicht in te geven in het veld “Kortingsbonnen”, op het moment van bestelling op de Website. Als deze code niet correct ingegeven wordt, behoudt FLA Europe zich het recht om deze korting al dan niet toe te kennen.

Enig tegoed dat door het gebruik van kortingsbonnen zou ontstaan, is niet onderhevig aan interesten, wordt niet terugbetaald en kan niet aan derden overgedragen worden;

Kortingsbonnen zijn niet cumuleerbaar voor eenzelfde bestelling.

Het verschil tussen de waarde van uw kortingsbon en de waarde van uw bestelling kan betaald worden door middel van de voorgestelde betaalmethodes op de Website.

Indien u de goederen terugstuurt, zal het deel van de prijs dat betaald werd met kortingsbonnen niet terugbetaald worden.

Artikel 9. Garantie

Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van het product. Daarom geldt voor alle artikelen die u bij ons koopt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. U kunt contact opnemen met onze klantenservice via klantendienst@oxypas.com. Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder onze garantie en wordt het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk teruggestort/terugbetaald.

Article 10. Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van FLA Europe NV, Lindestraat 58, 9700 Oudenaarde, België. U kan onze privacy beleid vinden op https://www.oxypas.com/nl/faq/privacybeleid